PRISMASCHULE Langenfeld

Übersicht der aktuellen Klassenpflegschaften – Schuljahr 2018-2019

 5a Fr. Klieber Hr. Hamacher
 5b Fr. Kaht Fr. Muntean
 5c Fr. Pelzetter Fr. Chalupka
 5d Fr. Lützenkirchen Hr. Ringel
 5e Fr. Müller-Künstler Hr. Noé
 5f Hr. Naulin Hr. Peeck
 6a Fr. Stötzner Fr. Klein-Pust
 6b Fr. van Berkum Fr. Krings
 6c Fr. Piolot Fr. Barlag
 6d Fr. Aldenhoven Fr. Arslan
 7a Hr. Bock Fr. Uellendahl
 7b Hr. Hantel Fr. Lutzkat
 7c Fr. Birg Fr. Zahn
 7d Fr. Stamm Fr. Gerads
 8a Fr. Rücker Fr. Andresen
 8b Fr. Theobald Fr. Lipfert
 8c Hr. Avci Fr. Kochems-Twardokus
 8d Fr. Redetzki Fr. Ferreira Couraceiro
 8e Fr. Riemer-Heinrichs Fr. Carrio Gonzalez
 9a Fr. Schütte Fr. Becker
 9b Fr. Kisters Fr. Ebert
 9c Hr. Bolz Fr. Wagner
 9d Fr. Wierzoch Fr. Ulutas
10a Fr. Lengstorff Fr. Piqueras
10b Hr. Nüßer Fr. Ortmann
10c Fr. Stötzner Fr. Müller
10d Fr. Born Fr. Schönbeck

Bei Anfragen an die Schulpflegschaft nutzen Sie bitte diese Mail:

Kontakt: schulpflegschaft@prismaschule.de

 Vorsitzende: Fr. Theobald

Aktuelle Informationen zur Gestaltung der Elternarbeit finden Sie hier:

Mitwirkung durch Eltern (Broschüre des Landes NRW)